okoforsk > Centerfunktioner > Vidensynteser > Globalt perspektivVidensyntese om
økologisk jordbrug i globalt perspektiv


Med baggrund i FØJOs strategi for 2005-2010 har FØJOs bestyrelse besluttet at igangsætte en vidensyntese om økologisk jordbrug i et globalt perspektiv, som blandt andet skal danne grundlag for at iværksætte forskning på området.

Vidensyntesen udføres af en dansk ekspertgruppe suppleret med internationale indlægsholdere og granskere. I løbet af 2004 bliver der afholdt to åbne internationale workshops. Den første workshop, der foreløbigt er planlagt til den 22.-23. april, har til formål at give input til vidensyntesen, belyse feltet og afklare mangetydige begreber. På den anden workshop vil resultaterne blive præsenteret og diskuteret, og derudover vil arbejdet blive afrapporteret i en engelsksproget DARCOF Report.

Som supplement til de åbne workshops vil der blive lavet et netsted, hvor man kan se de foreløbige produkter og give input til arbejdet i form af kommentarer og spørgsmål.

Vidensyntesen skal på baggrund af den stigende globalisering og de moderniseringsprocesser, som økologisk jordbrug også er en del af, give et overblik over, hvilken rolle økologisk jordbrug kan spille i et globalt perspektiv. Der er store forskelle mellem det moderne europæiske jordbrug og forbrug på den ene side og fattige småbønder og mennesker der ikke har råd til at være forbrugere på den anden. Og spørgsmålet er, hvad den danske og europæiske forskning i økologisk jordbrug kan bidrage med i dette perspektiv.

Vidensyntesens emne er meget bredt, og langt bredere end den hidtidige forskning i FØJO. FØJOs sekretariat har lavet et oplæg til vidensyntesen, der ikke på forhånd afgrænser arbejdet, men tværtimod søger at brede feltet ud i flere dimensioner. Afgrænsningen af forskningsområdet vil derfor blive en central opgave i vidensyntesen.

Globalisering og bæredygtig udvikling fremhæves som to af de mest fremherskende diskurser i de sidste årtier. Med globalisering menes der her nedbrydningen af de barrierer i rum og tid, der begrænser menneskelig aktivitet på vores klode samt den voksende sociale bevidsthed om disse ændringer. Mens globaliseringen er en følge af den dominerende teknologiske og sociale udvikling, er bæredygtig udvikling en normativ, retningsgivende reaktion på de voksende konsekvenser af den dominerende udvikling. Vidensyntesen må placere sig i denne sammenhæng, og det er af afgørende betydning, at der i arbejdet tages hensyn til de mange forskellige forståelser af de to begreber, der er i spil. Bredden i feltet beskrives i form af tre forskellige positioner i forhold til globalisering og bæredygtig udvikling:

  • Vækst og frihandel uden økologiske grænser (markedsliberalisme)
  • Vækst og frihandel inden for visse grænser (økologisk økonomi)
  • Vækst og frihandel som opskrift på økologisk uretfærdighed (politisk økologi)

Det er ikke meningen, at ekspertgruppen skal vælge en af de beskrevne positioner at arbejde ud fra. Hvert perspektiv kan belyse forhold, som de øvrige perspektiver ikke har blik for. Vidensyntesen bør således referere til alle de nævnte positioner og inddrage andre relevante positioner. Ingen af perspektiverne bør indgå på en ureflekteret måde, men anvendes kontekstuelt inden for den helhedsforståelse, som kendetegner økologisk jordbrug. En helhedsforståelse der blandt andet tager udgangspunkt i forståelsen af bæredygtighed som funktionel integritet.

I vidensyntesens formål er der nævnt en række spørgsmål, som på baggrund af de nævnte perspektiver ønskes besvaret:

  • Kan økologisk produktion i ulande medvirke til en bæredygtig udvikling? Hvordan?
  • Kan økologisk certificering beskytte naturressourcer, forbedre arbejdsvilkår, med videre? Hvordan?
  • Kan en fair global handel med økologiske varer realiseres? Hvordan?
  • Kan verden brødfødes ved økologisk drift? Hvordan?
  • Kan den økologiske forskning i de rige lande gavne økologisk jordbrug i fattige lande? Hvordan?

Besvarelsen af spørgsmålene skal ikke alene være beskrivende, med udgangspunkt i de nuværende økologiske fødevaresystemer, men også tegne et udviklingsperspektiv for disse. Vidensyntesen skal således ikke skarpt afgrænses i forhold til de eksisterende standarder for økologisk jordbrug, men i højere grad orientere sig efter de økologiske ideer og principper samt beslægtede ideer.

FØJO Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf. 8999 1675
Fax 8999 1673 foejo@agrsci.dk www.foejo.dk