Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer · Juli 2007 · 10. Årgang · nr. 3


FØJO søger ny centerleder

Møde om vækst, udvikling og integritet i den danske økologisektor

Statusrapporter for FØJO III projekter

"Call for papers" til ISOFAR's 2. videnskabelige konference i Modena 2008

Støtte til internationale projektansøgninger

Gæsteforsker hos FØJO fra EU-Kommissionens Fælles Forskningscenter

SOAR tilbyder workshops om post-doc ansøgninger og formidlingsteknik

Proceedings fra den 3. Internationale QLIF kongres

Svensk økologikongres i november


Arkiv & abonnement

Tilbage til OKOFORSK


FØJO søger ny centerleder

FØJO's centerleder, Erik Steen Kristensen, har efter 11 år på posten søgt nye udfordringer og tiltræder den 1. august 2007 en stilling som institutleder ved Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Instituttet har omkring 100 medarbejdere og udfører blandt andet en omfattende økologisk forskningsindsats.

FØJO søger snarest en ny centerleder til sekretariatet med reference til FØJO's bestyrelse. Ansøgningsfristen er den 27. august. Se stillingsopslag (pdf) og stillingsbeskrivelse (pdf) på FØJO's hjemmeside.

Fra 1. august og indtil stillingen er besat, har FØJO's bestyrelse bedt Lars Elsgaard (FØJO) om at fungere som stedfortræder for FØJO's centerleder.


Møde om vækst, udvikling og integritet i den danske økologisektor

Fødevareministeriet har bedt FØJO om at gennemføre et udredningsarbejde, som skal klarlægge mulighederne for udvikling og markedsbaseret vækst i den danske produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter.

Udredningen udføres i samarbejde med aktører fra hele økologisektoren. Målet er, at sektoren får den bedst mulige viden i forhold til at træffe de nødvendige strategiske valg, så der skabes de optimale rammer for den fremtidige udvikling.

For at præsentere det foreløbige arbejde og diskutere og integrere sektorens ideer og forslag inviteres virksomheder, landmænd, rådgivere og andre interesserede til et møde torsdag den 27. september 2007 på Den Økologiske Landbrugsskole på Kalø. Se det foreløbige program.

Mødet er åbent for alle aktører inden for økologisk jordbrug. For at tiltrække et bredt udsnit af økologiske virksomheder, landmænd og forbrugere holdes mødet i samarbejde med Økologisk Landsforening, som organiserer alle kategorier af aktører inden for økologisk jordbrug. Det endelige program for mødet vil foreligge medio august.

På FØJO's website EcoWiki findes et omfattende, åbent arkiv for arbejdet i vidensyntesen. Ligeledes kan du læse om vidensyntesen på www.foejo.dk og i vedhæftede artikel (pdf) fra dagbladet Børsen.


Statusrapporter for FØJO III projekter

De første statusrapporter for FØJO's 15 danske forskningsprojekter i FØJO III indkaldes pr. 1. oktober 2007. Projektlederne får tilsendt rapportskemaer først i august, og efter godkendelse bliver rapporterne gjort tilgængelige på FØJO's hjemmeside www.okoforsk.dk.


"Call for papers" til ISOFAR's 2. videnskabelige konference i Modena 2008

ISOFAR holder sin 2. videnskabelige konference i regi af IFOAM's verdenskongres i Modena (Italien) den 18.-20. juni 2008. ISOFAR har netop udsendt et "call for papers" med deadline den 15. oktober 2007.

Som et særligt spor inviterer ISOFAR forskere til at indmelde tværgående indlæg, hvor resultater fra flere discipliner kombineres for at øge forståelsen af komplekse interaktioner i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Disse indlæg vil blive givet høj prioritet i forhold til at blive udvalgt til mundtlige præsentationer. Forskere i FØJO's projekter vil have oplagte muligheder for at bidrage med tværgående indlæg og opfordres til at overveje denne mulighed i god tid inden deadline.

Læs mere om oplæg, temaer og foreløbigt program på ISOFAR's hjemmeside.


Støtte til internationale projektansøgninger

Som et led i FØJO's strategi er det et eksplicit mål at initiere og støtte internationalt forskningssamarbejde, som fx det netop igangsatte samarbejde i CORE Organic.

FØJO opfordrer til, at så mange ansøgninger som muligt udarbejdes med henblik på internationalt økologi-arbejde herunder EU’s 7. rammeprogram, FP7. Og FØJO ønsker gerne at stille administrativ og faglig ekspertise til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger og eventuelt i forbindelse med gennemførelse af projekter (se www.okoforsk.dk).

I FØJOintern nr. 2 (2007) har FØJO redegjort for intentionerne om yderligere at kunne støtte danske ansøgere økonomisk ved udarbejdelse af internationale ansøgninger, som har relevans for økologisk jordbrug og fødevareproduktion. Det har imidlertid ikke været muligt at efterkomme disse intentioner som beskrevet. Ansøgere opfordres fortsat til at benytte de støttemuligheder, der tilbydes af forskningsrådene og Forsknings og Innovationsstyrelsen (FIST), som led i projektforberedelsen (se www.okoforsk.dk).


Gæsteforsker hos FØJO fra EU-Kommissionens Fælles Forskningscenter

Per Sørup, der er på orlov fra en stilling som afdelingschef i EU-Kommissionens Fælles Forskningscenter i Sevilla (Spanien), opholder sig frem til 15. november 2007 som gæsteforsker ved DJF og FØJO. Per Sørup bruger sin sabbatical på at udvide sin indsigt i den danske økologisektor, især forhold omkring mejerisektoren.

Under opholdet ved FØJO kommer Per Sørup blandt andet til at hjælpe med input og idéer til den vidensyntese, som FØJO nu udfører for Fødevareministeriet (se ovenfor). Per Sørup kan kontaktes på mailadressen: per.sorup@agrsci.dk.


SOAR tilbyder workshops om post-doc ansøgninger og formidlingsteknik

SOAR (The Research School for Organic Agriculture and Food Systems) tilbyder to kurser med det formål at give input og feed-back til ansøgninger om post-doc midler fra Forskningsrådet for Teknologi og Produktion (FTP) og Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom (FSS). Kurserne holdes på Foulum (10. august) og i københavn (15. august). Læs mere om kurserne på SOAR's hjemmeside. Bemærk tilmeldingsfrist den 1. august.

SOAR planlægger ligeledes sit efterårsmøde i form af et minikursus i formidlingsteknik. Kurset holdes den 23.-24. oktober på Foulum ved DJF (AU). Kurset vil være åbent for PhD studerende fra SOAR og DJF. Læs mere om efterårsmødet.


Proceedings fra den 3. Internationale QLIF kongres

Indlæg fra den 3. internationale kongres i EU projektet QLIF (Quality Low Input Food) er udgivet i form af proceedings, der gratis kan downloades (pdf). De enkelte indlæg kan også findes direkte via Organic Eprints.


Svensk økologikongres i november

Den 10. svenske økologikongres afholdes i Norrköping, den 19.-21. november 2007, under titlen: Food in Future Climate - Conference on Organic Food Systems. Som noget nyt indeholder kongressen i år en sektion, der er særligt målrettet mod internationale deltagere. Læs mere om kongressen og det endelige program.